બી.એ. અને બી. કોમ સેમ- 6 એમ.એ. અને એમ.કોમ. સેમ- 2 અને 4 ના વિધ્યાર્થીઓની ઓન લાઇન પરીક્ષા અંગેઓનલાઈન પરીક્ષામાટે મોકટેસ્ટ અને ફાઇનલ પરિક્ષાની તારીખો અંગેનો યુનિવર્સિટી નો પરિપત્ર
ઓન લાઇન પરીક્ષા પરિપત્ર

M.COM.SEM-4 ઓનલાઈન ફાઇનલ પરિક્ષાનો કાર્યક્રમ
ઓન લાઇન પરીક્ષા પરિપત્ર