વિધ્યાર્થિ મિત્રો આ લોક ડાઉન દરમ્યાન ઘરે રહીને અહી ક્લિક કરીને અભ્યાસ કરી શકશે.On Line Learning for Students by UGCવિધ્યાર્થિ મિત્રો આ લોક ડાઉન દરમ્યાન ઘરે રહીને નીચેની વેબ સાઇટોની લિંક પર ક્લિક કરીને અભ્યાસ કરી શકશે.

On Line Learning most reliable for Students From Home  by UGC 

1.    http:\\swayam.gov.in

2.   https://epgp.inflibnet.ac.in

3.   http://cec.nic.in

4.   https://swayamprabha.gov.in

5.   https://www.youtube.com/user/cecedusat

6.   https://ndl.iitkgp.ac.in

7.   https://shodhganga.inflibnet.ac.in

8.   https://vidwan.inflibnet.ac.in